Sindicatul I.N.F.L.P.R. "RADIAȚIA" » Legea cercetarii OG 57/2002

Legea cercetarii OG 57/2002

ORDONANŢĂ   Nr. 57 din 16 august 2002

privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

    Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală şi inovarea sunt principalele activităţi creatoare de cunoaştere şi generatoare de progres economic şi social, încurajate şi sprijinite de către stat conform Constituţiei României, republicată, şi prezentei ordonanţe.

ART. 2

    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală şi inovarea bazată pe cercetare ştiinţifică şi dezvoltare experimentală. Cercetarea ştiinţifică cuprinde cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă.

    (2) Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul ordonanţei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

    (3) Definiţiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în acord cu legislaţia Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale.

ART. 3

(1) În România activitatea de cercetare-dezvoltare constituie prioritate naţională şi are un rol determinant în strategia de dezvoltare economică durabilă.

(2) Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării, denumită în continuare Strategie naţională, defineşte politica statului în vederea realizării obiectivelor de interes naţional în acest domeniu şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Guvernul promovează, susţine, dezvoltă şi stimulează activitatea de cercetare-dezvoltare de interes naţional, scop în care:

 1. a) adoptă politici de stimulare şi coordonare la nivel naţional a activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare;
 2. b) asigură surse de finanţare şi instituie structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonanţe;
 3. c) elaborează politici şi emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil, protecţia patrimoniului ştiinţific naţional, pentru difuzarea, absorbţia şi valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în scopul dezvoltării economice durabile, al creşterii bunăstării şi calităţii vieţii, al îmbogăţirii patrimoniului naţional şi internaţional al cunoaşterii.

ART. 4

(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care exercită atribuţiile autorităţii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atribuţii în domeniu:

 1. a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale;
 2. b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale;
 3. c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale;
 4. d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-dezvoltare;
 5. e) conducerea, în cazuri deosebite, a unor programe de cercetare-dezvoltare şi inovare sau părţi din acestea.

(3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri pentru cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu.

ART. 5

(1) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare este recunoscut oricărei persoane fizice sau juridice.

(2) Dreptul de acces liber la fondurile publice destinate activităţii de cercetare-dezvoltare este garantat în condiţii de competenţă şi cu respectarea prevederilor legale şi contractuale privind drepturile de proprietate intelectuală şi de utilizare a rezultatelor.

(3) Libertatea de organizare şi desfăşurare a activităţilor de cercetare-dezvoltare este garantată şi este corelată cu asigurarea resurselor financiare, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a principiilor de etică profesională privind efectele adverse sau dăunătoare ale aplicării rezultatelor ştiinţei şi tehnologiei asupra omului şi mediului.

(4) Pentru cazurile care nu sunt reglementate de legislaţia privind proprietatea intelectuală, se garantează persoanelor prevăzute la alin. (1) dreptul de participare la beneficiile rezultate, în condiţii contractuale specificate, precum şi dreptul de preemţiune în contractarea lucrărilor de continuare a activităţilor de cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor sau de transfer tehnologic al acestora.

CAP. 2

Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

SECŢIUNEA 1

Cadrul general de reglementare şi organizare a activităţii de cercetare-dezvoltare

ART. 6

    Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

ART. 7

    În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse următoarele categorii de unităţi şi instituţii de drept public:

 1. a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;
 2. b) instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
 3. c) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură;
 4. d) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public;
 5. e) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;
 6. f) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome;
 7. g) alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.

ART. 8

    În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, de asemenea, următoarele categorii de unităţi şi instituţii de drept privat:

 1. a) instituţii de învăţământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
 2. b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;
 3. c) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial;
 4. d) alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;
 5. e) societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;
 6. f) societăţi comerciale care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite.

ART. 8^1

    În sensul prezentei ordonanţe, unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 sunt fie o unitate cu personalitate juridică, fie o structură de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică care este constituită în cadrul unei persoane juridice. Unitatea de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

 1. a) este înfiinţată printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii;
 2. b) are o misiune şi un regulament propriu de funcţionare în cadrul persoanei juridice şi o titulatură proprie;
 3. c) are personal şi conducere proprii;
 4. d) activitatea unităţii este înregistrată distinct în cadrul contabilităţii persoanei juridice, conform legii.

    ART. 9 *** Abrogat

ART. 10

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul public sau privat poate fi desfăşurată şi în cadrul unor forme asociative, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura şi individual, în regim economic, de către persoane fizice autorizate conform prevederilor legale.

ART. 11

(1) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute naţionale sau ca instituţii publice se înfiinţează sau se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare şi/sau de organizare şi funcţionare a unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) se stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul şi patrimoniul, precum şi bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi date în administrare acestora.

(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale cu capital majoritar de stat se înfiinţează şi se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.

ART. 12

    (1) În cadrul fiecărei instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare de drept public funcţionează un consiliu ştiinţific, care are ca scop elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare şi inovare a instituţiei sau a unităţii şi a programelor proprii de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi luarea măsurilor necesare pentru realizarea acestora.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific se aprobă de consiliul de administraţie al unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1).

ART. 13

    (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare de drept public pot desfăşura activităţi de microproducţie şi pot oferi servicii specifice, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare. Activităţile şi serviciile pot fi desfăşurate inclusiv prin asociere în participaţiune, numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administraţiei publice centrale în subordinea sau coordonarea căruia funcţionează instituţia sau unitatea de drept public.

    (2) Instituţiile şi unităţile de drept privat dispun de autonomie în exploatarea rezultatelor activităţii proprii de cercetare-dezvoltare, conform legii.

ART. 14

(1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se pot organiza în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat, organizate ca societăţi comerciale, se pot privatiza în condiţiile legii şi cu respectarea normelor specifice privind privatizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

    (3) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu documentaţiile, colecţiile sau bazele de date de interes naţional acumulate până la data privatizării. Aceste documentaţii, colecţii sau baze de date de interes naţional, stabilite conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele naţionale sau la instituţiile publice desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (4) În cazul brevetelor de invenţie cu obiect care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3) sau care conţin informaţii clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor naţionale sau instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

ART. 15

(1) Unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi 8 pot participa în nume propriu la cooperarea tehnico-ştiinţifică internaţională şi pot încheia în mod direct contracte privind aceste activităţi, în condiţiile legii; contractele, precum şi utilizarea rezultatelor cercetării se vor înscrie în termenii utilizaţi în acordurile internaţionale la care România este parte.

    (2) Rezultatele cercetărilor care sunt proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării internaţionale, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cu aprobarea Guvernului.

ART. 16

Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care beneficiază de finanţare şi din fonduri publice sunt obligate să asigure:

 1. a) dezvoltarea bazei tehnico-ştiinţifice, actualizarea documentaţiei ştiinţifice de interes naţional, precum şi utilizarea acestora cu prioritate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
 2. b) urmărirea realizării transferului tehnologic;
 3. c) adoptarea unor structuri organizatorice şi a unui management performante, urmând cele mai bune practici utilizate pe plan mondial;
 4. d) eliminarea posibilităţilor de generare a unor acte de concurenţă neloială;
 5. e) condiţii optime de activitate şi de dezvoltare profesională pentru personalul de cercetare, cu respectarea prevederilor legale;
 6. f) sprijin administrativ pentru personalul de cercetare-dezvoltare, astfel încât să se permită acestuia focalizarea pe activităţile ştiinţifice, iar timpul alocat pentru activităţi administrative de către personalul de cercetare-dezvoltare care nu ocupă funcţii de conducere sau administrative să nu depăşească, în medie, 10% din timpul de lucru al acestuia.

SECŢIUNEA a 2-a

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

ART. 17*)

    (1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare – INCD, reglementat prin prezenta ordonanţă, denumit în continuare institut naţional, reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.

    (2) Institutul naţional este persoană juridică română care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic.

    (3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale.

    (4) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

    (5) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu, şi se poate înregistra la registrul comerţului ca INCD.

    (5^1) În cazul în care institutul naţional realizează şi activităţi comerciale şi de producţie conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, evidenţa contabilă a acestor activităţi se va realiza în mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obţinerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente şi să se elimine orice posibilitate de subvenţionare încrucişată.

    (6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8 sunt reglementate prin legi specifice.

    *) Reproducem mai jos prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările ulterioare.

    “ART. 28

    (1) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, cu finanţare din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.”

ART. 18

    (1) Înfiinţarea institutului naţional se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării privind îndeplinirea condiţiilor pentru certificare, conform prevederilor art. 33, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administraţiei publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unităţii.

    (2) Înfiinţarea şi certificarea unui institut naţional trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare şi umane din domenii de cercetare de interes major.

    (3) Evaluarea capacităţii de cercetare-dezvoltare pentru certificarea unui institut naţional se realizează în conformitate cu prevederile art. 33.

    (4) Institutul naţional care, în urma evaluării, nu obţine certificarea sau re-certificarea, se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

ART. 19

(1) Prin actul de înfiinţare al institutului naţional se stabilesc denumirea şi sediul principal, obiectul de activitate, patrimoniul şi organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţionează şi se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare.

    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional se întocmeşte pe baza regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Structura organizatorică a institutului naţional este aprobată de organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţionează.

    (4) Institutul naţional poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice subunităţi cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile funcţionale din cadrul institutului naţional, precum şi cu terţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional.

ART. 20

    Institutul naţional prevăzut la art. 7 este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.

ART. 21

Conducerea institutului naţional se exercită de către consiliul de administraţie, format din 7 sau 9 persoane, din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentantul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, reprezentantul organului administraţiei publice coordonator al institutului naţional, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, reprezentantul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi directorul general al institutului naţional, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, precum şi preşedintele Consiliului ştiinţific al institutului naţional. Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

ART. 22*)

(1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor metodologiei elaborate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

    (2) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii publice în coordonarea căreia funcţionează institutul naţional, conform metodologiei prevăzute la alin. (1).

    *) A se vedea art. VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 (#M15), articol reprodus în nota de la sfârşitul textului actualizat.

ART. 23

    (1) Prin hotărârea Guvernului de înfiinţare sau reorganizare a institutului naţional se stabilesc bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, bunurile din proprietatea privată a statului, administrate de institut, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz.

    (2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii.

    (3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi comerciale sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi comerciale, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului. Pentru aceasta, institutul îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.

ART. 24

    (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţii financiare conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de organul administraţiei publice centrale coordonator, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    (3) Situaţiile financiare anuale se aprobă de organul administraţiei publice centrale coordonator, în condiţiile legii.

ART. 25

    (1) Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se utilizează după cum urmează:

 1. a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
 2. b) 20% pentru cointeresarea personalului;
 3. c) până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator;
 4. d) restul rămâne la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor.

    (2) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (1) nu sunt utilizate cu destinaţia stabilită prin prezenta ordonanţă, ele se reportează în vederea utilizării în anul următor.

ART. 26

    (1) În situaţia în care în cursul unui an încasările din veniturile institutului naţional nu sunt suficiente pentru acoperirea plăţilor ocazionate de cheltuielile curente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea organului administraţiei publice centrale coordonator.

ART. 27

(1) În cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale a institutului naţional creditorii pot cere executarea silită numai asupra bunurilor proprii ale acestuia.

(2) Bunurile proprietate publică şi privată a statului sunt inalienabile şi nu pot fi constituite drept garanţii.

ART. 28

(1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează să fie realizate potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intră sub incidenţa art. 20 şi art. 49 alin. (5).

(2) Execuţia investiţiilor se adjudecă potrivit legii care reglementează achiziţiile publice.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Resurse umane

 

ART. 29

    (1) Menţinerea şi dezvoltarea potenţialului uman de cercetare-dezvoltare şi a bazei de cunoştinţe în domeniu reprezintă un atribut important al politicii de cercetare, susţinut cu prioritate prin programele privind resursele umane.

    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmăreşte şi identifică bunele practici pentru activităţile de cercetare-dezvoltare din ţările Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică şi organizează popularizarea lor în vederea adoptării acestora de către instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare.

ART. 30

(1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmăreşte creşterea potenţialului naţional de cercetare şi solicită Academiei Române şi academiilor de ramură, instituţiilor de învăţământ superior, institutelor naţionale şi instituţiilor publice din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare să elaboreze şi să aplice programe privind formarea şi dezvoltarea resurselor umane utilizate în cercetare. Programele astfel elaborate vor fi sintetizate în Strategia resurselor umane din activitatea de cercetare-dezvoltare, parte componentă a Strategiei naţionale.

(2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, care beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta ordonanţă, vor asigura stabilizarea personalului atestat pe grade ştiinţifice, vor lua măsuri speciale pentru motivarea tinerilor de a desfăşura activităţi în acest domeniu şi vor menţine şi vor dezvolta potenţialul uman de cercetare implicat în domenii de vârf, prin angajarea anuală a unui număr de absolvenţi şi specialişti cu cea mai bună pregătire, cel puţin egal cu numărul de personal cu studii superioare plecat din institut în anul anterior, cu excepţia situaţiilor ce rezultă din restructurări. Promovarea cercetătorilor se face ţinându-se seama, în principal, de performanţa ştiinţifică, confirmată la nivel naţional şi internaţional.

ART. 31

(1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare evaluate în condiţiile art. 33, academiile de ramură şi instituţiile de învăţământ superior acreditate organizează şi participă, cu prioritate, la programele de formare profesională a persoanelor cu studii superioare din domeniu.

(2) Instituţiile de învăţământ superior, academiile de ramură, institutele de cercetare şi cele de cercetare-dezvoltare pot colabora pe bază de reciprocitate în promovarea unor programe de formare continuă, doctorate, teme de cercetare, în practica studenţilor şi alte asemenea activităţi.

(3) Finanţarea programelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face conform prevederilor legale în vigoare şi reglementărilor specifice stabilite la nivelul unităţilor organizatoare.

    (4) Studenţii din instituţiile de învăţământ superior acreditate şi doctoranzii pot face parte din colectivele de cercetare şi participă efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare. Studenţii şi doctoranzii care participă la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare pot fi remuneraţi conform legii.

ART. 32

    Cercetătorii ştiinţifici pot fi conducători de doctorat, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

 

CAP. 3

    Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică

 

ART. 33*)

    (1) Unităţile şi instituţiile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate şi clasificate, din punctul de vedere al activităţii de cercetare-dezvoltare, de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în condiţiile art. 44.

    (2) Normele metodologice pentru evaluarea şi clasificarea prevăzute la alin. (1) se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, a Academiei Române şi a academiilor de ramură, a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, a altor consilii consultative de nivel naţional din domeniul cercetării-dezvoltării, a organizaţiilor profesionale neguvernamentale din domeniul cercetării-dezvoltării şi a mediului economic, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Clasificarea se face pe următoarele niveluri: A+, A, A-, B, şi C.

    (3) Evaluarea şi clasificarea unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către echipe de experţi evaluatori compuse în proporţie de cel puţin 50% din evaluatori din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică.

    (4) Pentru fiecare unitate şi instituţie evaluată şi clasificată, echipa de experţi elaborează un raport care se face public pe site-ul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (5) Pot fi certificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare numai unităţile şi instituţiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) – e) şi g) şi la art. 8 lit. a) – d), care sunt clasificate la nivelurile A+, A sau A- ale clasificării prevăzute la alin. (1).

    (6) În urma evaluării, Colegiul consultativ propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobarea hotărârilor privind certificarea, recertificarea, neacordarea certificării sau retragerea certificării.

    (7) Certificarea sau recertificarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.

    (8) Unităţile şi instituţiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) şi c) – e) sunt evaluate şi clasificate în vederea certificării la intervale de cel mult 5 ani, conform normelor metodologice prevăzute la alin. (2).

    (9) Unităţile şi instituţiile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, din alte categorii decât cele prevăzute la alin. (8), pot fi evaluate şi clasificate conform normelor metodologice prevăzute la alin. (2), la cerere. Intervalul dintre două evaluări şi clasificări succesive conform alin. (1) ale aceleiaşi unităţi sau instituţii nu poate fi mai mic de 2 ani. Pentru realizarea evaluării acestor entităţi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare percepe taxe de până la 8 salarii maxime ale unui cercetător ştiinţific gradul I din unităţi bugetare, care se fac venituri la bugetul de stat.

    *) A se vedea art. VII din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 (#M15), articol reprodus în nota de la sfârşitul textului actualizat.

 

    ART. 34 *** Abrogat

ART. 35

    (1) *** Abrogat

    (2) Pentru activitatea desfăşurată în afara activităţii de bază, membrii Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare. Sumele necesare se prevăd în bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    ART. 36 *** Abrogat

    ART. 37 *** Abrogat

ART. 38

Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, pe baza Strategiei naţionale, sunt obligate:

 1. a) să elaboreze strategii proprii;
 2. b) să asigure monitorizarea modului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planurile proprii;
 3. c) să organizeze periodic verificări asupra activităţii economico-financiare, precum şi ale performanţelor de management al cercetării, în scopul îmbunătăţirii acestora;
 4. d) să raporteze anual autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare rezultatele şi performanţele ştiinţifice. Impactul acestora în economie şi în societate trebuie să fie dat publicităţii prin orice mijloace posibile, pentru o informare cât mai largă.
 5. e) să îşi organizeze compartimente de marketing în vederea creşterii gradului de aplicabilitate a cercetărilor finanţate din fonduri publice.

 

CAP. 4

    Strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare

 

ART. 39

(1) Strategia naţională stabileşte obiectivele de interes naţional şi cuprinde mijloacele pentru realizarea acestora. Obiectivele principale ale Strategiei naţionale sunt:

 1. a) promovarea şi dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare pentru susţinerea dezvoltării economice şi sociale a ţării şi a cunoaşterii;
 2. b) integrarea în comunitatea ştiinţifică internaţională;
 3. c) protecţia patrimoniului tehnico-ştiinţific românesc;
 4. d) dezvoltarea resurselor umane din activitatea de cercetare;
 5. e) dezvoltarea bazei materiale şi finanţarea activităţii de cercetare.

(2) Obiectivele Strategiei naţionale sunt în concordanţă cu obiectivele Programului de guvernare şi ale strategiilor sectoriale şi sunt stabilite pe baza consultării cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu Academia Română şi cu academiile de ramură, cu instituţiile de învăţământ superior, cu unităţile de cercetare-dezvoltare, cu marii agenţi economici, cu patronatele şi cu sindicatele.

(3) Strategia naţională se actualizează periodic, în funcţie de evoluţia economico-socială.

ART. 40

(1) Pentru stabilirea priorităţilor Strategiei naţionale se înfiinţează Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei, fără personalitate juridică, ca organ consultativ al Guvernului, în coordonarea primului-ministru.

    (2) Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei este constituit din maximum 9 membri, persoane recunoscute pentru experienţa în domeniu, din care cel puţin 4 sunt membri ai Colegiului consultativ la momentul numirii lor în Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei. Componenţa se aprobă prin decizie a primului ministru, pe baza propunerilor conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 5 ani.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei se adoptă prin consens în şedinţa de constituire a acestuia, la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (4) Anual, Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei prezintă Guvernului, în cadrul unei şedinţe de Guvern, un raport care cuprinde concluziile şi recomandările privind cercetarea ştiinţifică, transferul tehnologic, inovarea şi dezvoltarea societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere în România şi care se face public.

ART. 41

Implementarea Strategiei naţionale se realizează prin:

 1. a) Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare Plan naţional;
 2. b) planuri de cercetare ale autorităţilor publice centrale şi locale, denumite în continuare planuri sectoriale;
 3. c) alte planuri, programe şi proiecte de cercetare.

ART. 42

Planul naţional reprezintă instrumentul principal prin care se asigură:

 1. a) coordonarea, corelarea şi realizarea politicilor naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi al cunoaşterii;
 2. b) corelarea politicilor din domeniul cercetării-dezvoltării şi al inovării cu priorităţile de dezvoltare economică şi socială susţinute de ansamblul politicilor guvernamentale;
 3. c) coerenţa şi continuitatea activităţilor din domeniul cercetării-dezvoltării, al cunoaşterii şi inovării.

ART. 43

(1) Planul naţional conţine programe de cercetare-dezvoltare-inovare.

    (2) Programele cuprinse în Planul naţional, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se evaluează şi se detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (3) La elaborarea, evaluarea şi detalierea Planului naţional, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul consultativ, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Academia Română şi academiile de ramură, precum şi alţi factori interesaţi.

ART. 44

    (1) Colegiul consultativ este principalul organ consultativ de specialitate, fără personalitate juridică, al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi este format din cercetători şi cadre didactice universitare recunoscuţi/recunoscute pe plan internaţional şi specialişti care provin din mediul economic. Structura şi componenţa Colegiului consultativ sunt aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului consultativ, precum şi a organelor de lucru ale acestuia se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Colegiului consultativ şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.

(4) Cheltuielile necesare funcţionării Colegiului consultativ sunt asigurate din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

ART. 44^1

    (1) Pentru coordonarea ştiinţifică a unor programe din Planul naţional, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate înfiinţa consilii consultative de nivel naţional, fără personalitate juridică. Structura, componenţa şi regulamentul de funcţionare ale acestor consilii se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (2) Pentru activitatea desfăşurată, membrii consiliilor consultative de nivel naţional prevăzute la alin. (1) şi ai organelor de lucru ale acestora sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare stabilit pentru unităţile bugetare.

    (3) Cheltuielile necesare funcţionării consiliilor consultative de nivel naţional prevăzute la alin. (1) sunt asigurate din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

ART. 45

    Planul naţional, inclusiv resursele financiare necesare, este elaborat şi administrat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se finanţează în sistem multianual. Cheltuielile anuale pentru realizarea Planului naţional se aprobă prin bugetul de stat, în concordanţă cu finanţarea multianuală angajată prin programele componente ale Planului naţional. Alocarea sumelor anuale pe programele componente ale Planului naţional se face prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

ART. 46

(1) Planurile sectoriale în domeniul cercetării-dezvoltării conţin programe şi proiecte de interes prioritar pentru domeniul respectiv, sunt aprobate prin ordin al ordonatorilor principali de credite şi se finanţează din bugetul acestora. Programele şi proiectele din planurile sectoriale sunt avizate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (2) La elaborarea planurilor sectoriale se solicită propuneri de teme de cercetare de la marii agenţi economici din domeniu, de la unităţile de cercetare, instituţii de învăţământ superior, patronate, sindicate, asociaţii profesionale şi alte structuri ale societăţii civile importante pentru domeniul respectiv.

(3) Implementarea strategiilor de ramură şi realizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare se asigură de unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare din domeniu, în urma atribuirii în sistem competiţional sau în mod direct de către ministerele de resort, academiile de ramură sau/şi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit art. 47.

ART. 47

    (1) Conducerea programelor prevăzute în Planul naţional sau a altor planuri, programe sau proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare ale autorităţilor contractante se poate face direct de către acestea sau se poate atribui, în baza caracterului de recurenţă, Unităţii executive pentru finanţarea învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării, instituţiilor şi unităţilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare sau de management al activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, academiilor de ramură, instituţiilor de învăţământ superior acreditate, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi operatorilor economici, pe bază de criterii de capabilitate, în sistem competiţional sau în mod direct, potrivit legii.

    (2) *** Abrogat

    (3) *** Abrogat

    (4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării conducerea de programe prevăzute în Planul naţional.

    (5) Conducerea programelor şi a proiectelor finanţate în sistem competiţional din fonduri de la bugetul de stat se atribuie pe baza următoarelor proceduri de selectare a contractorilor:

 1. a) licitaţie sau, după caz, proceduri competiţionale simplificate, dacă urmează să fie selectat un singur contractor, pentru procurarea serviciilor de conducere a programelor, serviciilor de conducere a unor proiecte de mare complexitate, bunurilor sau altor servicii;
 2. b) evaluarea propunerilor de proiecte, dacă urmează să fie selectaţi mai mulţi contractori, pentru procurarea serviciilor de conducere şi/sau execuţie a proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de inovare.

    (6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile şi bunurile prevăzute la alin. (5) se poate face în mod direct, în situaţiile în care acestea nu pot fi procurate din mai multe surse.

    (7) Atribuirea conducerii programelor şi realizării lucrărilor se face pe bază contractuală, conform normelor metodologice prevăzute la art. 60 alin. (2).

    (8) Orice program are un singur conducător de program.

 

CAP. 5

Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare

 

ART. 48

Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de unităţile şi instituţiile din cadrul sistemului naţional de cercetare se constituie din:

 1. a) fonduri de la bugetul de stat;
 2. b) fonduri atrase de la agenţi economici;
 3. c) fonduri provenite din programe şi/sau cooperări internaţionale;

    c^1) fonduri acordate de fundaţii sau provenind din alte surse private;

 1. d) alte fonduri constituite conform legii.

ART. 49*)

    (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă o prioritate a cheltuielilor de la bugetul de stat.

    (2) *** Abrogat

    (3) Din fonduri publice se alocă sume pentru acţiuni finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se anual o creştere a alocaţiilor bugetare, astfel încât în anul 2010 să se atingă nivelul de 1% din produsul intern brut.

    (4) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizează cu prioritate pentru finanţarea obiectivelor din Strategia naţională şi Planul naţional, precum şi pentru finanţarea activităţilor unităţilor de cercetare care obţin finanţare parţială pe programe internaţionale, la care statul român contribuie cu fonduri, conform acordurilor încheiate cu partenerii străini.

    (5) Se finanţează de la bugetul de stat, prin fonduri alocate în acest scop, cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea, dezafectarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, în limita fondurilor bugetare alocate anual.

    (6) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achiziţionarea de noi instalaţii şi obiective speciale de interes naţional, precum şi cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalaţiilor şi obiectivelor existente reprezintă cheltuieli de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investiţii, elaborată de ordonatorii principali de credite, la propunerea institutelor naţionale din coordonarea acestora şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (7) Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional pentru care se alocă fonduri de la bugetul de stat se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (8) Conducerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobă prin ordin criteriile de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional.

    *) 1. Reproducem mai jos prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009

    “ART. 7

    Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, referitoare la creşterea alocaţiilor bugetare, nu se aplică în anul 2009.”

 1. Reproducem mai jos prevederile art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009

    “ART. IX

    Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la creşterea alocaţiilor bugetare, nu se aplică în anul 2010.”

 

ART. 50

    (1) Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizează şi pentru finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale, pentru finanţarea instituţională de bază, inclusiv pentru contracte în regim de cofinanţare, în completarea resurselor financiare ale contractorilor, în scopul realizării unor activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare prin proiecte din cadrul planurilor şi programelor prevăzute la art. 41, precum şi din cadrul planurilor şi programelor internaţionale la care pot participa persoane fizice sau juridice române.

    (2) Unităţile şi instituţiile certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) – e) şi g), pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea de investiţii pentru dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi alte active corporale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 51

Ordonatorii principali de credite, care au alocate prin bugetul de stat sume pentru cercetare ştiinţifică, le utilizează pentru finanţarea programelor proprii, inclusiv pentru granturi de cercetare.

ART. 52

Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare din fonduri de la bugetul de stat se face astfel:

 1. a) prioritar, în sistem competiţional, pe programe şi proiecte;
 2. b) în sistem direct.

ART. 53

(1) În vederea asigurării finanţării în sistem competiţional, pe programe, a activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaborează, planifică şi execută:

 1. a) bugetul multianual total, necesar realizării Planului naţional, detaliat pe programele componente, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului o dată cu aprobarea Planului naţional;
 2. b) alocaţia bugetară anuală pentru Planul naţional, încadrată în limita bugetului multianual total aprobat, actualizat cu rata inflaţiei, după caz, precum şi în prevederile anuale ale bugetului de stat;
 3. c) plafonul anual de autorizare a angajării fondurilor pentru programele din Planul naţional, o dată cu legea bugetului de stat;
 4. d) alocaţiile bugetare anuale pentru alte programe sau sisteme de finanţare competiţională care nu se includ în Planul naţional;
 5. e) alocaţiile bugetare anuale pentru alte categorii de cheltuieli, prevăzute şi detaliate conform art. 58.

(2) Alocaţia bugetară anuală pentru Planul naţional se constituie ca buget anual de plăţi şi se detaliază pe programele în derulare sau care se lansează în anul respectiv, în funcţie de necesarul de plăţi estimat pentru fiecare program.

(3) Stabilirea bugetelor anuale de plăţi pentru programele din Planul naţional, în conformitate cu legile bugetare anuale, se face prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, după aprobarea prin lege a bugetului de stat.

(4) Plafonul anual de autorizare a angajării fondurilor, aprobat prin legile bugetare anuale, pentru programele din Planul naţional reprezintă nivelul maxim de contractare din anul curent, pentru fiecare din anii următori, a sumelor aferente programelor a căror execuţie se realizează pe unul sau mai mulţi ani. Angajamentele cumulate din anii anteriori şi până la finele anului curent, pentru anul următor, nu pot depăşi bugetul aprobat pentru anul curent. Pentru următorii 2 ani angajamentele cumulate nu pot depăşi 75%, respectiv 65% din bugetul aprobat pentru anul în curs.

ART. 54

Alocaţiile bugetare anuale pentru programele sau sistemele de finanţare competiţională neincluse în Planul naţional se detaliază pe domeniile şi/sau obiectivele specifice acestora, în funcţie de necesarul de plăţi estimat pentru fiecare, pentru contractele noi şi în derulare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

ART. 55

(1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual în proiectul bugetului propriu resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul cercetării şi în domeniul stimulării inovării.

(2) În bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se înscrie o sumă globală de la bugetul de stat pentru realizarea programelor prevăzute în Planul naţional.

ART. 56

(1) Programele prevăzute în Planul naţional cuprind activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, care se finanţează din suma prevăzută în bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum şi din alte surse de finanţare care pot fi atrase în acest scop.

(2) Programele sunt anuale sau multianuale.

ART. 57

(1) Suma globală alocată de la bugetul de stat prin bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în vederea realizării programelor Planului naţional, se contractează cu conducătorii de programe şi cu conducătorii şi realizatorii de proiecte sau de părţi din acestea.

(2) Din sumele contractate potrivit alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital în conformitate cu prevederile contractelor încheiate.

ART. 58

    (1) Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Categoriile de cheltuieli care pot fi efectuate se stabilesc astfel încât să se asigure corespondenţa cu cele stabilite în cadrul programelor internaţionale la care România este parte.

(3) Din fondurile alocate autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru activitatea de cercetare se pot finanţa şi următoarele categorii de cheltuieli:

 1. a) cheltuieli pentru participarea şi reprezentarea în cadrul programelor internaţionale din domeniul cercetării şi inovării, inclusiv la activităţile de coordonare şi corelare a acestora;
 2. b) cheltuieli pentru funcţionarea organismelor consultative de nivel naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi a comisiilor organizate de acestea;
 3. c) cheltuieli pentru premierea unor realizări deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, ale căror cuantum şi număr se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
 4. d) cheltuieli pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional;
 5. e) cheltuieli pentru informare şi documentare;
 6. f) cheltuieli pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice;
 7. g) cheltuieli pentru cotizarea, reprezentarea şi participarea la activităţile organismelor, organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale de profil;
 8. h) cheltuieli pentru organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice;
 9. i) cheltuieli pentru organizarea de târguri şi expoziţii tehnico-ştiinţifice interne şi internaţionale;
 10. j) cheltuieli pentru burse de cercetare;
 11. k) cheltuieli pentru mobilitatea specialiştilor din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional;
 12. l) cheltuieli pentru demontarea şi/sau dezafectarea instalaţiilor de cercetare-dezvoltare;
 13. m) cheltuieli pentru reparaţii curente, reparaţii capitale şi consolidări ale bunurilor proprietate a statului, aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7.

(4) Pentru a sprijini realizarea politicilor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual în bugetul propriu şi sume necesare contractării unor servicii de consultanţă şi expertiză, pentru realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări, precum şi pentru activităţi similare ce ţin de atribuţiile autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, evaluarea şi controlul conducerii programelor/proiectelor, organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale, de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri şi altele asemenea.

(5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate prevedea, de asemenea, în bugetul propriu resurse financiare necesare efectuării şi a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege.

ART. 59

Programele prevăzute în Planul naţional pot include instrumente financiare destinate obţinerii unor rezultate de prestigiu, precum şi valorificării acestora, inclusiv prin parteneriat internaţional.

ART. 60

    (1) Programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, acţiunile cuprinse în Planul naţional, planurile sectoriale şi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum şi finanţarea instituţională de bază şi finanţarea instituţională complementară de susţinere a performanţei se realizează pe bază de contracte de finanţare.

    (2) Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor prevăzute la alin. (1) se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

ART. 61

(1) Contractele de finanţare încheiate pentru finanţarea programelor şi proiectelor cuprinse în Planul naţional din surse bugetare pot avea caracter de recurenţă.

(2) În baza caracterului de recurenţă oricare contractor poate să încheie, la rândul său, alte contracte de finanţare, de această dată având calitatea de autoritate contractantă, dacă:

 1. a) în contractul de finanţare pe care l-a încheiat în calitate de contractor este prevăzută o astfel de clauză; şi
 2. b) în valoarea contractului de finanţare pe care l-a încheiat în calitate de contractor, pe lângă suma ce reprezintă tariful sau/şi alte drepturi ce îi revin, este prevăzută şi o sumă care reprezintă un buget pus la dispoziţia sa pentru a-l utiliza numai în vederea încheierii unui alt contract de finanţare, în calitate de autoritate contractantă, prin care să finanţeze un contractor care efectuează un serviciu în aplicarea obiectivelor programelor şi proiectelor.

(3) În vederea atingerii obiectivelor programelor/proiectelor se pot încheia contracte de finanţare până la nivelul de execuţie directă şi nemijlocită, inclusiv.

ART. 62

(1) Valoarea contractelor de finanţare încheiate din suma globală prevăzută pentru realizarea programelor prevăzute în Planul naţional cuprinde:

 1. a) sume reprezentând contravaloarea serviciilor şi echipamentelor pe care le implică conducerea de program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului;
 2. b) suma pusă la dispoziţie contractorului pentru finanţarea de proiecte sau părţi din acestea, cu respectarea procedurilor şi destinaţiilor prestabilite de autoritatea contractantă, evidenţiată în mod distinct.

(2) Valoarea contractelor de finanţare încheiate pe perioade multianuale se actualizează anual, luându-se în calcul şi coeficientul de inflaţie prognozat.

    ART. 63 *** Abrogat

ART. 64

    (1) *** Abrogat

    (2) *** Abrogat

    (3) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile cu deplasările sunt prevăzute de norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

ART. 65

    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum şi orice altă autoritate contractantă pot acorda contractorului, în baza contractului de finanţare şi în limita bugetului de care dispun, trimestrial, semestrial sau, după caz, pentru o altă durată stabilită conform programării prevăzute în contract, plăţi în avans, după cum urmează:

 1. a) după semnarea contractului de finanţare, o plată în avans din suma alocată pentru conducerea programului/proiectului, în cuantum de minimum 30% şi maximum 90% din cheltuielile ocazionate de organizarea activităţii, în vederea iniţierii programului/proiectului şi elaborării documentelor de planificare şi programare ale acestuia;
 2. b) plăţi în avans în cuantum de minimum 30% şi maximum 90% din suma alocată pentru conducerea programului/proiectului, respectiv din suma alocată pentru realizarea/execuţia proiectului/subproiectului, aferentă fiecărei perioade stabilite prin programare;
 3. c) cuantumul avansului prevăzut la lit. a) şi b), precum şi perioadele de acordare se stabilesc de către Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

    (2) Recuperarea avansului se face după cum urmează:

 1. a) recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se face cu ocazia plăţii sumei aferente perioadei corespunzătoare iniţierii programului/proiectului şi elaborării documentelor de planificare şi programare ale acestuia;
 2. b) recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se face cu ocazia plăţii sumei aferente fiecărei perioade stabilite conform programării.

(3) Autoritatea contractantă poate efectua în avans plăţile, prevăzute la alin. (1) lit. b), numai la începutul perioadei pentru care se acordă avansul, în baza contractului de finanţare şi la solicitarea contractorului, care va prezenta o dată cu cererea de plată şi un deviz al cheltuielilor efectuate, prin care să se confirme utilizarea legală a sumei acordate în avans pentru perioada anterioară.

(4) Autoritatea contractantă va stabili în contractele de finanţare clauze asigurătorii pentru utilizarea corespunzătoare a avansurilor acordate potrivit alin. (1) lit. b) şi pentru recuperarea acestora cu ocazia plăţii sumei aferente reprezentând valoarea serviciilor de conducere a programului/proiectului sau, după caz, de realizare/execuţie a proiectului/subproiectului, prestate în perioada pentru care respectivele avansuri au fost acordate.

(5) În cazul în care recuperarea avansului acordat în conformitate cu alin. (1) lit. b) este programată să se efectueze în anul bugetar următor, contractorul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea integrală şi conform destinaţiilor legale a avansului acordat.

(6) Plata avansului se poate efectua numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) existenţa contractului de finanţare;
 2. b) existenţa contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect;
 3. c) nominalizarea de către contractor a persoanei responsabile: director de program, responsabil de proiect;
 4. d) aprobarea de către autoritatea contractantă a cererii de plată a avansului depuse de contractor.

(7) Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau care nu au fost recuperate în termenele stabilite.

ART. 66

Institutele naţionale şi unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice pot contracta, în sistem direct, cu organul administraţiei publice centrale sub coordonarea căruia funcţionează lucrări solicitate de acesta, în domeniul de specialitate specific.

ART. 67

    (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a), c) – e) şi g), cu excepţia celor finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, beneficiază de finanţare instituţională de bază pentru susţinerea funcţionării infrastructurii de cercetare-dezvoltare, începând cu data de 1 ianuarie 2012.

    (2) Finanţarea instituţională de bază se calculează pe standarde de cost şi se acordă prin bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract-cadru de finanţare instituţională, încheiat pe o perioadă egală cu durata certificării.

    (3) Normele metodologice pentru acordarea finanţării instituţionale de bază se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

    (4) Pentru fiecare an, standardele de cost se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (5) În fiecare an, fondurile alocate pentru finanţarea instituţională de bază nu pot avea o pondere mai mare de 20% din fondurile alocate la capitolul “Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare” din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (6) În fiecare an, suma fondurilor alocate pentru finanţarea instituţională de bază şi pentru finanţarea instituţională complementară de susţinere a performanţei, prevăzută la art. 68, nu poate avea o pondere mai mică de 25% sau mai mare de 50% din fondurile alocate la capitolul “Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare” din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

ART. 67^1

    Criteriile şi standardele de calitate pe baza cărora se alocă universităţilor finanţarea suplimentară, conform art. 197 lit. a) din Legea nr. 1/2011, includ criterii şi standarde care reflectă rezultatele cu relevanţă internaţională ale activităţilor de cercetare-dezvoltare, propuse de către Colegiul consultativ.

ART. 68

    (1) Instituţiile şi unităţile de drept public şi de drept privat fără scop patrimonial, evaluate şi clasificate la nivelurile A+, A sau A- conform art. 33 alin. (1), pot beneficia de finanţare instituţională complementară de susţinere a performanţei, în regim competitiv.

    (2) Finanţarea instituţională complementară se acordă anual, printr-un program specific al Planului naţional, în baza unor norme metodologice de evaluare a performanţei în activitatea de cercetare-dezvoltare elaborate de către Colegiul consultativ, cu consultarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, a altor consilii consultative de nivel naţional din domeniul cercetării-dezvoltării, a Academiei Române şi academiilor de ramură, a organizaţiilor profesionale neguvernamentale din domeniul cercetării-dezvoltării şi a mediului economic, şi aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 

ART. 69

Din categoria lucrărilor din domeniul de specialitate prevăzute la art. 66 fac parte numai lucrări care corespund profilului de specialitate al instituţiei respective şi pentru care aceasta dispune de potenţialul uman şi de baza materială pentru a le realiza, încadrate în următoarele categorii:

 1. a) elaborarea de studii tehnice, prognoze, strategii şi lucrări-suport pentru strategia sectorială şi cea naţională;
 2. b) lucrări de fundamentare şi susţinere a iniţiativelor legislative şi politicilor în domeniu;
 3. c) lucrări-suport de adaptare şi extindere a legislaţiei existente în vederea preluării acquisului comunitar în domeniu;
 4. d) lucrări privind elaborarea şi realizarea planurilor de acţiuni pentru punerea în aplicare a legislaţiei comunitare preluate;
 5. e) consultanţă, expertiză în domeniul de specialitate;
 6. f) servicii tehnologice: analize, măsurători, testări, expertizări, certificări, altele similare;
 7. g) realizarea de sisteme informaţionale şi aplicaţii software pentru informatizarea activităţilor operaţionale din respectivul sector sau domeniu de activitate.

 

CAP. 6

Valorificarea potenţialului de cercetare

 

ART. 70

(1) Administraţia publică centrală şi locală, organizaţiile guvernamentale şi agenţii economici cu capital majoritar de stat au obligaţia de a antrena potenţialul ştiinţific naţional în activităţi privind:

 1. a) iniţierea şi contractarea de lucrări de cercetare şi transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetării de interes specific instituţiei;
 2. b) elaborarea deciziilor de restructurare şi modernizare a economiei;
 3. c) elaborarea şi evaluarea independentă a strategiilor proprii ramurii economice;
 4. d) expertizarea şi evaluarea independentă a aspectelor specifice propriei activităţi, inclusiv expertize legate de eficienţa importului de noi tehnologii, produse şi altele asemenea.

(2) În situaţiile în care nu este disponibilă expertiza completă la nivel naţional, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se apelează la misiuni de expertizare externe, beneficiarii având obligaţia de a include în aceste echipe şi specialişti români pe profil din domeniul cercetării.

    (3) *** Abrogat

ART. 70^1

    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, realizează şi actualizează periodic baze de date publice cu cercetătorii din România, pe domenii de activitate şi pe specializări, cu indicarea rezultatelor lor publice, incluzând publicaţii şi brevete acordate.

ART. 71

Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ministerele de resort, pentru domeniile proprii, cooperează şi asigură parteneriatul între academii, învăţământ, cercetare şi industrie, în scopul valorificării cunoştinţelor, prin:

 1. a) stimularea realizării temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unităţi, institute de cercetare-dezvoltare, academii şi instituţii de învăţământ superior;
 2. b) stimularea finanţării cu prioritate a temelor cu aplicabilitate imediată, solicitate de industrie sau de alte ramuri economice;
 3. c) programe de formare profesională în care elevii şi studenţii efectuează stagii de pregătire şi practică în unităţi şi instituţii de cercetare care au bază materială şi resurse umane specializate;
 4. d) programe de asistenţă tehnică şi servicii între unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare şi agenţi economici, care aplică rezultatele programelor de cercetare-dezvoltare;
 5. e) participarea cercetătorilor şi specialiştilor din unităţile de cercetare-dezvoltare la formele de pregătire postuniversitară, respectiv de formare continuă, organizate în instituţiile de învăţământ superior acreditate.

ART. 72

(1) Pentru fiecare dintre domeniile de interes naţional în care se desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, finanţate din fonduri publice, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare iniţiază organizarea anuală de conferinţe cu participare internaţională, la care participă cu lucrări ştiinţifice unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare de profil.

(2) Aceste manifestări vor contribui la promovarea tendinţelor şi direcţiilor de cercetare-dezvoltare în domeniu, care vor fi incluse în programele naţionale anuale.

ART. 73

    (1) Agenţii economici care realizează importuri de tehnologii şi utilaje, finanţate din fonduri bugetare, fonduri ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat sau din credite garantate de Guvern, vor solicita unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate analiza independentă a tehnologiilor şi a utilajelor care urmează să se importe, din punct de vedere al tehnicităţii, al caracterului novator şi de viabilitate, al compatibilităţilor cu ceea ce există în ţară în ramura respectivă, precum şi al altor aspecte legate de avantajele tehnologiilor respective, în condiţiile naţionale specifice.

    (2) *** Abrogat

 

CAP. 7

Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare

 

ART. 74

(1) În sensul prezentei ordonanţe, prin rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se înţelege:

 1. a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea;
 2. b) brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele asemenea;
 3. c) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;
 4. d) obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;
 5. e) colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute.

(2) Achiziţiile efectuate în vederea executării prevederilor unui contract de cercetare nu fac parte din rezultatele cercetării, cu excepţia achiziţiilor care sunt înglobate în unul dintre rezultatele cercetării încadrate în categoriile prevăzute la alin. (1).

(3) Persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut oricare dintre rezultatele cercetării prevăzute la alin. (1), în mod direct şi nemijlocit.

    (4) Instrumentele de evaluare şi monitorizare a activităţilor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, elaborate de autorităţile sau organismele competente conform legii, iau în considerare numai acele rezultate ale cercetării care sunt relevante pentru evaluarea şi monitorizarea avută în vedere, după caz.

ART. 75*)

    (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.

    (2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

    (3) Documentaţiile, colecţiile şi bazele de date de interes naţional, precum şi unităţile sau instituţiile în a căror custodie acestea sunt păstrate sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. La nivelul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se înfiinţează şi se păstrează registrul documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional.

    (4) În cazul desfiinţării persoanei juridice care păstrează în custodie o documentaţie, colecţie sau bază de date de interes naţional, acestea sunt preluate în custodie de către o altă instituţie publică desemnată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, rămânând în continuare sub controlul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    (5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate stabili, prin ordin, o metodologie de identificare, evaluare şi luare în evidenţă a documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional, care să includă şi procedurile de asigurare a unor seturi de copii ale acestora, în cazurile în care acest lucru este posibil.

    *) A se vedea art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 articol reprodus în nota de la sfârşitul textului actualizat.

 

ART. 76

    (1) Rezultatele cercetării-dezvoltării se înregistrează în contabilitate conform reglementărilor contabile aplicabile. Activele fixe corporale şi necorporale, rezultate ale cercetării-dezvoltării, pot fi transferate către alte entităţi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele de finanţare.

    (2) Achiziţiile efectuate în vederea executării contractului se înregistrează în contabilitate potrivit legislaţiei în vigoare.

ART. 77

    Toate rezultatele cercetării se înscriu într-un registru special de evidenţă, constituit pe baza prezentei ordonanţe, de către fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special şi metodologia de înregistrare corespunzătoare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.

    ART. 78 *** Abrogat

ART. 79

    (1) *** Abrogat

    (2) *** Abrogat

    (3) Rezultatele cercetării pot fi casate conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b).

ART. 80

Prevederile art. 74 – 79 se aplică în mod corespunzător şi în cazul rezultatelor cercetării obţinute pe baza derulării contractelor de grant încheiate începând din anul 1996 şi finanţate din fonduri publice.

ART. 81

    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanţa din fonduri publice proiecte de transfer tehnologic, de stimulare a inovării şi a antreprenoriatului, prin programe din cadrul Planului naţional.

 

CAP. 8

Stimularea dezvoltării tehnologice şi a inovării

 

ART. 82

Statul stimulează şi susţine efortul de inovare şi de absorbţie a inovării în economie şi în societate, la nivelul agenţilor economici şi sociali, prin acţiuni şi mijloace specifice, astfel:

 1. a) sprijin financiar;
 2. b) dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic.

    ART. 83 *** Abrogat

ART. 84

    (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 beneficiază de reducerea cu 50% a baremelor stabilite pentru criteriile legate de cifra de afaceri şi garanţiile cerute în achiziţiile publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii, precum şi a taxelor de înscriere în sistemul de licitaţie electronică.

    (2) *** Abrogat

    (3) *** Abrogat

ART. 85

(1) Statul susţine dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional, regional şi local, prin crearea de:

 1. a) centre şi servicii specializate pentru asistenţă şi informare ştiinţifică şi tehnologică, precum şi pentru diseminarea, transferul şi valorificarea rezultatelor cercetării;
 2. b) zone şi infrastructuri cu facilităţi speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea de agenţi economici inovativi, care dezvoltă şi aplică tehnologii noi, infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehnologic, centre incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu industria, parcuri ştiinţifice şi tehnologice;
 3. c) unităţi de ramură specializate în transfer tehnologic, finanţate pe seama rezultatelor transferate în economie şi în viaţa socială. În acest sens unităţile de transfer răspund de întocmirea contractelor tripartite între furnizorul de tehnologie, unitatea de transfer şi unitatea care aplică rezultatele.

(2) Susţinerea financiară pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional, regional şi local, se realizează din fondurile alocate ministerelor de ramură şi din fondurile administraţiilor publice locale interesate.

ART. 86

(1) Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, prevăzută la art. 85, se constituie pentru susţinerea dezvoltării economico-sociale, prin stimularea inovării şi transferului tehnologic, atragerea de investiţii în vederea valorificării rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a resurselor umane din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.

    (2) Iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic poate aparţine autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, instituţiilor de învăţământ superior, camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor economici cu sediul în România.

    (3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine logistic şi financiar, în sistem de cofinanţare, constituirea şi dezvoltarea unităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. Susţinerea financiară se realizează prin Programul pentru susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic şi inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(4) Acordarea titlului de entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic se face prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Titlul este valabil, în funcţie de tipul de entitate, pe durata, în perimetrul şi în condiţiile specificate în ordin.

    (5) Constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora se fac în conformitate cu norme metodologice specifice, elaborate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

ART. 87

    (1) Statul acceptă existenţa eşecului pieţei în realizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, în special ca urmare a faptului că bunurile generate de acestea sunt preponderent publice, şi preia acest risc, prin finanţări din fonduri publice ale acestor activităţi, inclusiv prin acordarea ajutorului de stat pentru derularea acestor activităţi, conform legislaţiei în vigoare.

    (2) Se recunoaşte faptul că activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare implică, prin explorarea necunoscutului, un risc inerent de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor prevăzute înaintea desfăşurării lor. Aceste nerealizări se constată în cursul procesului de evaluare şi monitorizare a proiectelor, detaliat în pachetul de informaţii al programului sau subprogramului de finanţare, şi nu presupun obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite. Criteriile în funcţie de care se poate accepta riscul de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

    ART. 88 *** Abrogat

 

CAP. 9

Dispoziţii finale

 

ART. 89

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 95/1998, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe, cu excepţia prevederilor privind Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică “ORIZONT 2000”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 10 ianuarie 1996, care rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2002.

ART. 90

Actele normative emise în baza şi în executarea legilor şi a ordonanţelor prevăzute la art. 89 îşi menţin valabilitatea până la data intrării în vigoare a noilor reglementări, prevăzute a se elabora în temeiul prezentei ordonanţe.

ART. 91

    Partea din veniturile institutului naţional care depăşeşte cheltuielile după plata impozitului pe profit şi după acoperirea pierderilor contabile, realizată la nivelul anului 2002, se repartizează potrivit prevederilor art. 25.

 

    NOTĂ:

    Reproducem mai jos prevederile art. IV – VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 cu modificările ulterioare.

    “ART. IV

    Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică elaborează lista documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional, existente la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Documentaţiile, colecţiile şi bazele de date din listă se includ în registrul prevăzut la art. 75 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

    “ART. V*)

    Contractele de finanţare pe programe-nucleu aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se derulează, până la finalizare, conform legislaţiei în vigoare la data încheierii lor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011.”

    *) Reproducem mai jos prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011

    “ART. 4

    (1) Termenul prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, se prorogă până la data de 31 mai 2012.

    (2) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), execuţia programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare aflate în derulare la data de 1 decembrie 2011 se continuă, pentru fiecare instituţie, conform legislaţiei în vigoare la data aprobării acestora, până la data emiterii deciziei de acordare sau neacordare a certificării.”

 

    “ART. VI

    Contractele din fondurile structurale şi de coeziune, contractele pe programe sectoriale şi alte contracte de finanţare a cercetării-dezvoltării încheiate cu instituţii sau unităţi atestate sau acreditate, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se derulează, până la finalizare, conform legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.”

    “ART. VII

    Unităţilor şi instituţiilor din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional acreditate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe li se aplică în continuare prevederile specifice, până la expirarea acreditării sau până la data publicării hotărârii de neacordare a certificării conform art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

    “ART. VIII

    Prevederile art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică mandatelor în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.”

 

ANEXA 1

 

                               DEFINIŢII

 

 1. Cercetarea fundamentală – activităţile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal, pentru dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată.
 2. Cercetarea aplicativă – investigaţia originală desfăşurată pentru dobândirea de cunoştinţe în vederea unui obiectiv practic, specific.
 3. Dezvoltarea experimentală – activitatea sistematică, plecând de la cunoştinţe rezultate din cercetare şi/sau de la experienţa practică, care urmăreşte producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente.
 4. Inovarea – implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanţial îmbunătăţit ori a unei metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea practică, în organizarea locului de muncă ori a relaţiilor externe.
 5. Inovarea de produs – introducerea în circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori îmbunătăţit substanţial în privinţa caracteristicilor şi utilizărilor sale. Îmbunătăţirile substanţiale pot fi ale specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale programelor de calculator încorporate, ale utilizării sau ale altor caracteristici funcţionale.
 6. Inovarea de proces – punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de distribuţie noi sau îmbunătăţite considerabil, care implică schimbări semnificative în ceea ce priveşte tehnicile, echipamentele şi/sau programele de calculator.
 7. Transfer tehnologic – ansamblul de activităţi desfăşurate cu sau fără bază contractuală, pentru a disemina informaţii, a acorda consultanţă, a transmite cunoştinţe, a achiziţiona utilaje şi echipamente specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale şi servicii.
 8. Valorificare – procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială, economică şi culturală.
 9. Diseminare – transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici, precum şi cooperarea pentru promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să-şi creeze întreprinderi inovative şi pentru sprijinirea proiectelor inovative.
 10. Absorbţia inovării – capacitatea mediului socioeconomic de a îngloba inovarea, în mod deosebit în întreprinderi, de a utiliza, de a transforma şi de a lărgi cunoştinţele despre rezultatele inovării, în scopul de a se extinde posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii.
 11. Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare – instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării, al inovării şi prin care asigură corelarea acestora.
 12. Plan sectorial – instrument prin care organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi academiile realizează politica de cercetare menită să asigure dezvoltarea domeniului coordonat şi creşterea eficienţei activităţilor.
 13. Program de cercetare-dezvoltare-inovare – component al Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, alcătuit dintr-un set de obiective care au legătură între ele şi cărora le pot corespunde subprograme. Prin program se urmăreşte implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea programului se efectuează prin intermediul proiectelor.
 14. Obiectiv în program – necesitate a unui sector sau domeniu al societăţii, a cărei rezolvare implică mai multe discipline în domeniul cercetării-dezvoltării. Realizarea obiectivului se face prin intermediul proiectelor de cercetare-dezvoltare.
 15. Proiect de cercetare-dezvoltare – modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată utilizând resursele alocate şi căruia îi este ataşat un set propriu de reguli, obiective şi activităţi.

    16.1. Finanţare instituţională de bază – finanţare acordată conform art. 67 de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, astfel încât să asigure o finanţare de bază a cheltuielilor unităţii aferente activităţii de cercetare-dezvoltare.

    16.2. Finanţare instituţională complementară – finanţare instituţională anuală, acordată în sistem competitiv conform art. 68, pe baza rezultatelor creatoare de cunoaştere şi a impactului economic şi social al activităţilor de cercetare-dezvoltare, inovare şi de transfer tehnologic.

 1. Lucrare de cercetare-dezvoltare – componentă a proiectelor de cercetare-dezvoltare care are un obiectiv concret.
 2. Raport de cercetare-dezvoltare – document tehnico-ştiinţific care prezintă obiectivul şi rezultatele activităţilor desfăşurate în cadrul unei lucrări de cercetare, precum şi acţiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor obţinute.
 3. *** Abrogat
 4. Certificare – proces prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare recunoaşte şi garantează că o instituţie sau o unitate de cercetare-dezvoltare corespunde unor criterii şi standarde de competenţă în domeniu.

 

—————