Statut

S T A T U T U L

SINDICATULUI  I.N.F.L.P.R. “RADIAŢIA”

2019

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Sindicatul INFLPR “Radiaţia” este o organizaţie socio-profesională independentă, apolitică, ce reuneşte prin liberă adeziune salariaţii cu contract de muncă ai Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR), cu sediul în Str. Atomiştilor 409, Oraş Măgurele, Jud. Ilfov precum și alți salariați din unitățile din sectorul de activitate ce cuprinde cercetarea științifică, fără deosebire de pregătire profesională, de naţionalitate, convingeri politice, religie, sex şi vârstă, şi care plătesc cotizaţia stabilită conform prezentului Statut.

Art. 2. Sindicatul INFLPR “Radiaţia” garantează şi apără exercitarea dreptului sindical şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului, consfinţite prin Constituţia României, prezentul Statut şi legile în vigoare.

Art. 3. Relaţiile dintre Sindicat şi structurile de conducere şi ştiinţifice ale Institutului sunt reglementate de Statutul Sindicatului INFLPR “Radiaţia”, de Regulamentul Intern şi de Contractul Colectiv de Muncă, în acord cu prevederile legale.

Art. 4. Sindicatul INFLPR “Radiaţia” este o organizaţie socio-profesională al cărei scop este apărarea şi promovarea intereselor profesionale, economice, social-culturale şi sportive ale membrilor săi, realizate prin:

 • Participarea la elaborarea şi avizarea Regulamentul Intern şi a Contractului Colectiv de Muncă.
 • Participarea la negocierile Contractelor Individuale de Muncă, la solicitarea membrilor de Sindicat.
 • Participarea directă la apărarea şi susţinerea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă

şi de viaţă ale membrilor de Sindicat.

 • Organizarea şi îndrumarea manifestărilor sociale, cultural-artistice, turistice şi sportive
 • Organizarea acțiunilor de protest.

Art. 5. Sindicatul INFLPR “Radiaţia” are dreptul:

 • De a se afilia la federaţii sindicale şi uniuni de federaţii sindicale din România şi internaţionale.
 • De a stabili şi întreţine relaţii cu organizaţiile sindicale similare din alte instituţii din ţară şi din alte ţări.
 • De a se asocia cu alte Sindicate şi de a constitui federaţii.

Afilierea sau asocierea conform prezentului articol se face pe baza acordului a 2/3 din numărul membrilor de sindicat prezenţi în Institut, participanți la ședința Adunării Generale.

Art. 6. Sindicatul INFLPR “Radiaţia” şi organele sale de conducere sunt autonome în raporturile cu federaţiile sindicale sau uniunile de federaţii sindicale, precum şi faţă de orice organizaţii cu caracter politic, social sau administrativ.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA SINDICATULUI

Art. 7. Sindicatul este organizat pe Grupe sindicale, formate de preferinţă din membrii aceluiaşi compartiment administrativ. O grupă sindicală este alcătuită din minimum 15 membri. Organul său principal de conducere este Adunarea Grupei Sindicale. Consiliul de Conducere poate decide reorganizarea Grupelor sindicale.

Art. 8. Intre adunări, grupa sindicală este condusă de un Comitet de Grupă, format dintr-un Responsabil, Adjunct şi până la 3 membri.

Art. 9. Organele decizionale şi de conducere ale Sindicatului INFLPR “Radiaţia” sunt Adunarea Generală şi Consiliul de Conducere.

Art. 10. Adunarea Generală este organul suprem de decizie şi conducere al Sindicatului. Aceasta cuprinde totalitatea membrilor de sindicat din INFLPR. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an, precum şi în şedinţe extraordinare la cererea Consiliului de Conducere sau a minimum 1/3 din numărul membrilor săi.

Art. 11. Convocarea Adunării Generale (sau de Grupă Sindicală) se face prin tabel convocator nominal, semnat de toţi membrii de Sindicat prezenţi în Institut. La prima convocare, Adunarea Generală (sau de Grupă Sindicală) este statutar constituită cu 50 %

+ 1 din numărul membrilor de Sindicat prezenţi în Institut. Dacă nu se realizează această prezenţă, Adunarea se amână şi se face o nouă convocare. La noua convocare, Adunarea este statutară indiferent de numărul celor prezenţi.

Art. 12. Consiliul de Conducere exercită conducerea Sindicatului între Adunările Generale şi este compus din:

 • Preşedintele Sindicatului;
 • Vice-Preşedintele Sindicatului;
 • Secretarul Sindicatului;
 • Câte 2 reprezentanţi pentru fiecare Grupă Sindicală (în plus faţă de persoanele cu funcţiile de mai sus).

Consiliul de Conducere este statutar constituit dacă sunt prezenţi cel puţin 50 %

+ 1 din numărul membrilor săi aflați în funcție.

Art. 13. Consiliul de Conducere este condus de Preşedintele (sau Vice-Preşedintele) Sindicatului.

Art. 14. În caz de necesitate, Consiliul de Conducere formează Comisii de lucru pe probleme specifice (profesionale, economice, sociale, cultural-sportive, etc.), conduse de un şef de comisie care este membru al Consiliului de Conducere.

Art. 15. Preşedintele (sau Vice-Preşedintele) Sindicatului reprezintă Sindicatul în faţa structurilor de conducere şi ştiinţifice ale Institutului. In caz de necesitate, Consiliul de Conducere poate delega un alt membru al său pentru reprezentarea Sindicatului în relaţiile cu aceste structuri. La şedinţele structurilor de conducere şi ştiinţifice ale Institutului, Preşedintele (sau Vice-Preşedintele) Sindicatului va fi însoţit, de regulă, de 1-2 colaboratori desemnaţi în funcţie de problemele care urmează să fie discutate. Preşedintele (sau Vice-Preşedintele) Sindicatului are obligaţia să aducă operativ la cunoştinţa membrilor Sindicatului problemele discutate şi poziţia adoptată faţă de hotărârile luate.

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ALEGERILOR

Art. 16. Organele de Conducere ale Sindicatului şi Comitetele de Grupă se aleg din 4 în 4 ani, sau oricând este necesar ca urmare a descompletării acestora sau la solicitarea expresă a minimum 2/3 din numărul membrilor de sindicat.

Art. 17. Oricare membru al Sindicatului are dreptul de a alege. Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale Sindicatului îl are oricare membru cu excepţia persoanelor care fac parte din conducerea administrativă a Institutului (Director General, Directori Adjuncţi, Şefi și adjuncți de compartimente), a persoanelor cu funcţii în structurile centrale ale partidelor politice parlamentare, precum şi a persoanelor compromise moral în vechile structuri ale perioadei anterioare Revoluţiei din decembrie 1989.

Art. 18. Luarea hotărârilor la orice nivel se face prin vot deschis sau vot secret. Votarea secretă se foloseşte conform Statutului, sau dacă cel puţin 1/3 din membrii prezenţi îşi exprimă această dorinţă. Majoritatea simplă sau absolută se consideră 50 % + 1 şi respectiv 2/3 din numărul voturilor celor prezenţi la întrunire şi care își exercită dreptul de vot. Când metodologia de alegeri nu este precizată în Statut, aceasta se aprobă în întrunirea respectivă.

Art. 19. Alegerea Comitetelor de Grupă se face de Adunarea de Grupă Sindicală, prin vot secret majoritar simplu pentru Responsabil şi Adjunct. Propunerile şi alegerile pentru membri se fac după alegerea Responsabilului şi Adjunctului. Dacă pentru funcţia de Responsabil sau Adjunct sunt mai mult de 2 candidaţi şi nici unul nu întruneşte majoritatea, votul se reia cu primii 2 candidaţi, în ordinea numărului de voturi obţinute.

Art. 20. Responsabilul şi Adjunctul Grupei Sindicale sunt membri de drept în Consiliul de Conducere  al  Sindicatului. 

Art. 21. Preşedintele, Vice-Preşedintele şi Secretarul Sindicatului “Radiaţia” se aleg prin vot secret în Adunarea Generală, cu majoritatea simplă a celor prezenţi. Dacă sunt mai mulţi candidaţi şi nici unul nu întruneşte majoritatea simplă, se procedează la al 2-lea tur de scrutin între primii 2 candidaţi în ordinea numărului de voturi obţinute. Preşedintele Sindicatului “Radiaţia” nu poate fi ales pentru mai mult de două mandate.

Art. 22. Adunarea Generală alege prin vot deschis, cu majoritate simplă, Comisia de Cenzori a Sindicatului compusă din 3 membri, propuşi în cadrul Adunării. Membrii Comisiei de Cenzori nu fac parte din conducerea Sindicatului. Atribuţiile Comisiei de Cenzori sunt de a verifica şi de a raporta asupra activităţii economico-financiare a Sindicatului.

Art. 23. Orice membru al Sindicatului INFLPR “Radiaţia”, cu excepţiile prevăzute la Art. 17, poate fi desemnat de către Adunarea Generală sau de către Consiliul de Conducere să participe la alegeri pentru organele de conducere la nivel de federaţii sindicale sau să facă parte din organisme internaţionale. Desemnarea de către Consiliul de Conducere trebuie confirmată prin vot deschis cu majoritate simplă în Adunarea Generală imediat următoare.

Art. 24. Membrii organelor de conducere ale Sindicatului, la orice nivel, pot fi oricând revocaţi în modul următor:

 • Preşedintele, Vice-Preşedintele, sau Secretarul Sindicatului: prin vot secret cu majoritate absolută în Adunarea Generală, sau prin petiţie semnată de 50 % + 1 din numărul membrilor de sindicat.
 • Oricare alt membru al Consiliului de Conducere: prin petiţie semnată de 50 % + 1 din numărul membrilor Grupei Sindicale al cărei reprezentant este.
 • Oricare membru al Comitetului de Grupă: prin petiţie semnată de 50 % + 1 din numărul membrilor Grupei Sindicale respective.

Art. 25. Oricare membru ales în organele de conducere ale Sindicatului poate fi eliberat la cerere din funcţie, cu un preaviz de 30 de zile.

CAPITOLUL IV. PRINCIPII DE ACTIVITATE

Art. 26. La nivelul grupelor activitatea se desfăşoară în raport cu specificul locului de muncă. Adunarea Grupei Sindicale se întruneşte la cererea Responsabilului, sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor de grupă sindicală prezenţi în Institut.

Art. 27. Consiliul de Conducere îşi desfăşoară activitatea în şedinţe lunare, sau ori de câte ori este necesar. Pentru orice problemă supusă aprobării Consiliului de Conducere (cu excepţia adoptării formelor de luptă sindicală), hotărârile se iau prin consens. În lipsa consensului, Consiliul de Conducere poate cere convocarea Adunării Generale dacă situaţia o impune.

Art. 28. Consiliul de Conducere hotărăşte în conformitate cu prezentul Statut asupra formelor de luptă sindicală ce se adoptă după caz: petiţie, miting, demonstraţie, grevă, acţiuni în justiţie, etc. Hotărârea se ia cu majoritatea absolută a celor prezenţi.

Art. 29. În competenţa Adunării Generale a Sindicatului intră următoarele:

 • analiza  activităţii  structurilor  de  conducere  şi  ştiinţifice  ale  Institutului  şi adoptarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;
 • adoptarea şi modificarea Statutului;
 • aprobarea Raportului anual al Comisiei de revizie;
 • adoptarea Programului general de activitate propus de Consiliul de Conducere;
 • validarea hotărârilor Consiliului de Conducere;
 • aprobarea bugetului;

Art. 30. Materialele supuse aprobării Adunării Generale sunt în prealabil supuse aprobării Consiliului de Conducere şi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor Sindicatului cu cel puţin o săptămână înainte de data Adunării Generale.

Art. 31. În competenţa Adunării Generale Extraordinare a Sindicatului, convocată conform Art. 11, intră următoarele:

 • deschiderea conflictului colectiv de muncă;
 • declararea grevei la nivelul Institutului;
 • modificarea de urgenţă a Statutului;
 • analiza de urgenţă a situaţiei financiare a Institutului sau a Sindicatului;
 • afilierea sau retragerea din afiliere la alte organizaţii sindicale;
 • cazuri de abateri grave ale membrilor organelor de conducere;
 • aprobarea modificării cotizaţiei lunare;
 • rectificarea bugetului.

Art. 32. Primirea de noi membri în Sindicatul INFLPR “Radiaţia” se face pe bază de cerere scrisă individuală, adresată Preşedintelui Sindicatului, cu aprobarea Responsabilului Grupei respective. Cererea se avizează de către Consiliul de Conducere.

Art. 33. Retragerea din Sindicatul INFLPR “Radiaţia” se face pe bază de cerere scrisă individuală, adresată Preşedintelui Sindicatului, cu semnătura de luare la cunoştinţă a Responsabilului Grupei respective.

Art. 34. Excluderea din Sindicatul INFLPR “Radiaţia” se face de către Adunarea Grupei Sindicale, prin vot secret, cu 2/3 din numărul de voturi exprimate. Hotărârea Adunării se confirmă de către Consiliul de Conducere, după care, în termen de 3 zile se comunică în scris persoanei în cauză. Contestarea deciziei Consiliului de Conducere se poate face în termen de 30 de zile de la primirea comunicării scrise. Decizia Consiliului de Conducere nu poate fi infirmată decât de către Adunarea Generală.

Art. 35. Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra avutului Sindicatului INFLPR “Radiaţia”.

Art. 36. Activitatea financiară a Sindicatului se va desfăşura în limitele bugetului aprobat de Adunarea Generală. Pentru activităţi în folosul Sindicatului se vor acorda, după caz, cu aprobarea Consiliului de Conducere, indemnizaţii, prime, sau contravaloarea serviciului. Indemnizaţiile şi primele acordate de către Sindicat vor fi aduse trimestrial la cunoştinţa tuturor membrilor Sindicatului.

CAPITOLUL V. RESPONSABILITĂŢILE SINDICATULUI INFLPR “RADIAŢIA

Art. 37. Sindicatul INFLPR “Radiaţia” are următoarele responsabilităţi şi obligaţii:

 1. Apără demnitatea, drepturile şi interesele economice, materiale, sociale, civile, culturale şi sportive ale tuturor membrilor sindicatului şi ale familiilor acestora.
 2. Asigură interesele membrilor săi în sfera activităţii profesionale, a salarizării, a protecţiei muncii şi mediului ambiant.
 3. Contribuie prin propuneri la perfecţionarea legislaţiei muncii, cu precădere a celei privitoare la munca în cercetare şi la adaptarea continuă a legislaţiei în raport cu interesele constituţionale şi statutare legate de specificul muncii de cercetare.
 4. Luptă pentru asigurarea unei retribuiri corespunzătoare a muncii în cercetare şi pentru un raport optim între nivelul salariilor şi cel al preţurilor, tarifelor şi taxelor.
 5. Sprijină ridicarea pregătirii profesionale a tuturor membrilor săi prin colaborare cu Conducerea Institutului.
 6. Militează pentru ocuparea posturilor de conducere numai pe bază de concurs. Comisiile şi condiţiile de concurs vor fi avizate şi de Consiliul de Conducere al Sindicatului.
 7. Urmăreşte ca promovările în funcţii să se facă prin concurs, pe criterii de competenţă şi eficienţă. Comisiile şi condiţiile pentru concursurile de promovare vor fi avizate şi de Consiliul de Conducere al Sindicatului.
 8. Sprijină membrii Sindicatului în cazul pericolului de şomaj, urmărind ca în situaţia unei restructurări de activitate a Institutului, Conducerea Institutului, cu acordul Sindicatului, să redistribuie personalul în alte locuri de muncă din Institut, sau după caz să asigure locuri de muncă în alte unităţi.
 9. Preşedintele Sindicatului reprezintă interesele membrilor săi în faţa structurilor de conducere şi ştiinţifice ale Institutului, autorităţilor şi organelor puterii legislative, executive şi judecătoreşti, a organizaţiilor şi instituţiilor sociale cât şi a terților.
 10. Participă la elaborarea şi avizarea Regulamentului Intern. Veghează la respectarea prevederilor acestuia de către structurile de conducere şi ştiinţifice ale Institutului, precum şi de către membrii de sindicat.
 11. Sindicatul INFLPR “Radiaţia” este partener la negocierea, încheierea şi aprobarea Contractului Colectiv de Muncă, care stabileşte drepturile şi obligaţiile reciproce în probleme de muncă în cercetare, salarizare, sociale şi culturale.
 12. Verifică şi intervine pentru aplicarea prevederilor legale asupra angajării de personal, a schimbării locului de muncă în cadrul Institutului, a modificării Contractelor Individuale de Muncă, precum şi a desfacerii contractului de muncă a membrilor Sindicatului.
 13. Acordă asistenţă juridică membrilor şi mediază conflictele dintre membrii săi şi conducerea Institutului sau instanţa de judecată.
 14. Colaborează cu serviciile medico-sanitare în scopul ocrotirii sănătăţii membrilor săi şi a familiilor acestora şi acordă ajutoare umanitare în cazul unor accidente de muncă, îmbolnăviri profesionale, boli grave (cancer, SIDA, TBC, etc), deces.
 15. Efectuează controlul asupra condiţiilor de realizare a protecţiei muncii, a organizării locurilor de muncă şi asupra condiţiilor de protejare a mediului înconjurător şi se opune activităţilor în locurile de muncă în care normele legale nu sunt respectate.
 16. Urmăreşte încadrarea corectă în sectoarele cu condiţii de muncă deosebite sau speciale.
 17. Cere conducerii Institutului să acorde gratuit echipament de protecţie şi dozimetric individual, antidot, program redus de lucru, precum şi sporuri la salariu şi concediu de odihnă suplimentar tuturor celor care lucrează în condiţii grele sau periculoase de muncă, în conformitate cu legile în vigoare.
 18. Urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei care reglementează participarea şi integrarea profesională a femeilor şi tinerilor în procesul de cercetare şi producţie.
 19. Urmăreşte aplicarea şi îmbunătăţirea legislaţiei privind ocrotirea mamei şi copilului.
 20. Desfăşoară activităţi cultural-educative, turistice şi sportive şi crează condiţii de recreere în timpul liber.
 21. Militează pentru acordarea tichetelor de vacanță.
 22. Colaborează cu Administraţia pentru acordarea tichetelor de masă şi pentru organizarea bufetelor de incintă în condiţii avantajoase şi de calitate, asigurând un control permanent al acestor condiţii.

CAPITOLUL VI. DREPTURILE SINDICATULUI INFLPR “RADIAŢIA

Art. 38. Sindicatul INFLPR “Radiaţia” are drepturile ce decurg din prezentul Statut, precum şi următoarele drepturi:

 1. Organizare şi funcţionare pe bază de Statut propriu.
 2. Organizarea independentă a activităţii şi a gestiunii (buget propriu).
 3. Chemarea în faţa instanţelor judecătoreşti a persoanelor fizice şi juridice care se fac vinovate de contravenţii sau infracţiuni privind drepturile sindicale.
 4. Chemarea în faţa instanţelor judecătoreşti a persoanelor fizice şi juridice care sunt responsabile de încalcarea legislației muncii sau care îngrădesc activitatea sindicală si negocierile colective.
 5. Chemarea în faţa instanţelor judecătoreşti a persoanelor fizice şi juridice care sunt responsabile de abuzuri și ilegalități în derularea relațiilor contractuale cu Institutul și membrii de sindicat
 6. Iniţiativă legislativă.
 7. Editarea de publicaţii proprii.
 8. Sindicatul INFLPR “Radiaţia” nu poate fi dizolvat sau suspendat pe cale administrativă.
 9. Folosirea petiţiei, mitingului, demonstraţiei şi a grevei în lupta pentru apărarea intereselor membrilor Sindicatului şi pentru respectarea demnităţii şi drepturilor fundamentale ale omului.
 10. Beneficiază, cu aprobarea conducerii Institutului, de un sediu propriu, dotat cu mobilierul necesar, cu legături telefonice corespunzătoare (inclusiv FAX), cu calculator conectat la Internet, imprimantă, copiator.
 11. Membrii Sindicatului INFLPR “Radiaţia” pot solicita, prin petiţie, schimbarea conducătorilor administrativi. La nivelul secţiei sau compartimentului, la petiţie trebuie să adere majoritatea simplă a membrilor de sindicat din colectivul respectiv, prezenţi în Institut. La nivelul directorilor, contabilului şef sau secretarului ştiinţific, petiţia trebuie semnată de 2/3 din membrii de Sindicat prezenţi în Institut. După o prealabilă verificare şi aplicarea unei rezoluţii de către Consiliul de Conducere, petiţia va fi înmânată organului ierarhic superior (conducerea Institutului, sau Minister, după caz).
 12. După epuizarea celorlalte forme de luptă sindicală (petiţii, mitinguri, demonstraţii, etc.), Sindicatul INFLPR “Radiaţia” poate declara grevă de avertizare (maxim 3 ore) sau grevă propriu-zisă (mai mult de 3 ore), ambele putând cuprinde unul sau mai multe sectoare de activitate sau întregul Institut. Hotărârea asupra declarării, duratei şi sectoarelor implicate în grevă se ia în modul următor:
 13. greva propriu-zisă la nivelul întregului Institut: de către Adunarea Generală Extraordinară, cu majoritatea absolută a celor prezenţi, la propunerea Consiliului de Conducere;
 14. celelalte forme de grevă (grevă de avertizare la orice nivel sau grevă propriu-zisă la nivel de unul sau mai multe sectoare de activitate): de către Adunarea Generală Extraordinară şi, respectiv, de către Adunările de Grupă Sindicală, cu majoritatea absolută a celor prezenţi, la propunerea Consiliului de Conducere, respectiv a Comitetelor de Grupă Sindicală.
 15. Grevele se desfăşoară în incinta Institutului. Negocierile asupra revendicărilor sunt de competenţa Consiliului de Conducere.
 16. În cazul în care greva nu duce la satisfacerea revendicărilor, Consiliul de Conducere solicită organizaţiilor sindicale la care este afiliat să declanşeze greva de solidaritate.
 17. Adunarea Generală Extraordinară, la propunerea Consiliului de Conducere, hotărăşte declanşarea grevei de solidaritate cu alte organizaţii sindicale aflate în grevă.
 18. Consiliul de Conducere propune Adunării Generale încetarea acţiunilor greviste.
 19. Modul de suportare a cheltuielilor pe care le implică acţiunile greviste se va stabili de către Consiliul de Conducere şi se va aviza în Adunarea Generală imediat următoare.

CAPITOLUL VII. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR SINDICATULUI INFLPR “RADIAŢIA”

Art. 39. Membrii Sindicatului INFLPR “Radiaţia” au drepturile ce decurg din prezentul Statut, precum şi următoarele drepturi:

 1. De a fi apăraţi în faţa conducerii Institutului în caz de încălcare a prevederilor Statutului, Contractului Colectiv de Muncă, Contractului Individual de Muncă şi Legislaţiei Muncii.
 2. Dreptul de a recurge la petiţie şi reclamaţie privind conducătorii locurilor de muncă, salarizarea, încadrarea în grupele de muncă, nerespectarea Codului Muncii, normarea muncii, prevederile sociale, igiena şi siguranţa muncii.
 3. De a fi susţinuţi de Sindicat în acţiunile de participare la concursuri de promovare şi pentru ocuparea posturilor de conducere.
 4. Dreptul de asistenţă socială: concediu de maternitate, concediu medical şi de odihnă, sărbători naţionale şi religioase plătite, respectarea programului zilnic diferenţiat în funcţie de condiţiile de muncă, program adecvat pentru studenţi, antidot şi sporuri speciale, îngrijire medicală, pensii, ajutor în caz de şomaj, accidente de muncă, boli profesionale, boli grave (cancer, SIDA, TBC), deces.
 5. Dreptul de asistenţă socială pentru soţ, soţie şi rude de gradul I (părinţi, copii), în caz de boli grave (cancer, SIDA, TBC, etc) sau deces.
 6. De a fi informaţi asupra oricărei acţiuni a Sindicatului INFLPR “Radiaţia”.
 7. De a critica conducerea Sindicatului sau pe cea administrativă şi ştiinţifică a Institutului şi de a face propuneri pentru remedierea situaţiei criticate.
 8. De a revoca pe reprezentanţii aleşi.
 9. Dreptul la asistenţă juridică, în caz de litigiu de muncă sau afectarea drepturilor ce decurg din derularea contractelor si proiectelor de cercetare.
 10. Dreptul de a participa la orice acţiuni sindicale.
 11. Păstrarea vechimii în Sindicat pe perioada studiilor, a creşterii copiilor, a serviciului militar, a concediilor medicale, a pensionărilor temporare şi a detaşărilor în interesul serviciului.
 12. Folosirea, împreună cu membrii familiilor, a dotărilor sociale, culturale şi sportive ale Institutului şi Sindicatului.
 13. Dreptul la recompense morale şi materiale.
 14. Dreptul la contestarea sancţiunilor primite, în termenele prevăzute de lege.
 15. Dreptul de a participa la şedinţele în care organele sindicale iau hotărâri privind persoana sa.
 16. Plata activităţilor suplimentare prestate în cadru organizat, solicitate de şeful de compartiment sau de conducerea Institutului.

Art. 40. Membrii Sindicatului INFLPR “Radiaţia” au următoarele îndatoriri şi obligaţii:

 1. Să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor sindicale şi să plătească regulat cotizaţia de membru.
 2. Sa dea dovadă de solidaritate în cadrul sindicatului.
 3. Să respecte obligaţiile ce le revin prin Contractul Colectiv de Muncă, Contractul Individual de Muncă şi Regulamentul Intern.
 4. Să participe la viaţa sindicală.
 5. Să se solidarizeze cu acţiunile întreprinse de către Sindicat.
 6. Să respecte hotărârile Consiliului de Conducere si ale Adunării Generale și să militeze pentru îndeplinirea lor.
 7. Să contribuie la cultivarea profesionalismului şi cinstei, să colaboreze la crearea unor raporturi adecvate de convieţuire între salariații Institutului, să acţioneze pentru creşterea prestigiului Institutului din toate punctele de vedere.

CAPITOLUL VIII. BUNURILE ŞI FONDURILE MATERIALE

Art. 41. Bunurile materiale ale Sindicatului INFLPR “Radiaţia” constau din echipamente, mobilier, fond de cărţi, obiecte, bunuri imobiliare, etc. Consiliul de Conducere răspunde de gospodărirea, dezvoltarea şi folosirea lor judicioasă.

Art. 42. Fondurile Sindicatului provin din cotizaţia lunară a membrilor şi din alte venituri (donaţii, acţiuni culturale, etc.).

Art. 43. Fondurile materiale pot fi utilizate pentru: finanţarea activităţilor organizatorice, procurarea  de cărţi de literatură sindicală, acordarea de ajutoare şi recompense materiale, finanţarea acţiunilor revendicative, finanţarea de activităţi sociale, cultural-educative, artistice, sportive, gospodăreşti, contribuţia la fondul comun al federaţiilor sindicale la care s-a aderat, efectuarea de studii şi cercetări în probleme socio-profesionale, salarii şi indemnizaţii, constituirea fondului de susţinere sindicală în situaţii excepţionale, etc.

Art. 44. Cuantumul cotizaţiei se stabileşte prin hotărâre a Consiliului de Conducere, până la aprobarea sa în proxima Adunare Generală. Cotizaţia se reţine lunar, pe statul de plată pentru luna respectivă şi se virează în contul Sindicatului INFLPR “Radiaţia”.

CAPITOLUL IX. DISPOZIŢII FINALE

Art.  45.  Sindicatul INFLPR “Radiaţia” are personalitate juridică, are sigiliu, ştampilă şi orice alte insemne proprii.

Art. 46. Membrii Sindicatului INFLPR “Radiaţia” care se transferă la alte unităţi, beneficiază de vechimea în sindicat.

Art. 47. Sindicatul INFLPR “Radiaţia” poate să se auto-dizolve prin hotărârea Adunării Generale, exprimată prin vot deschis, cu majoritate absolută a celor prezenţi.

Aprobat în Adunarea Generală a Sindicatului INFLPR “Radiaţia” din 22 ianuarie 2016.

Preşedintele Sindicatului I.N.F.L.P.R. “Radiaţia”,

Dr. George EPURESCU