Noutati

Problemele din învățământ și cercetare transmise MEC

Către,

Ministerul Educației și Cercetării

în atenția doamnei ministru Monica Anisie

în atenția domnului secretar de stat Dragoș Ciuparu

Federația Sindicală Hermes, din Învățământ superior și cercetare științifică, având sediul în București, Calea Dorobanților nr 15-17, sala 2201 A, Sector 1, tel. 0773823619, email federatiahermes@gmail.com, înființată prin hotărârea definitivă Nr. 11 FED a Tribunalului București în dosarul nr 23177/3/2016, reprezentată prin președinte Mugurel Popescu, afiliată la Confederația Sindicală Națională Meridian, vă transmitem prezenta

C E R E R E

 Vă rugăm să ne acordați o întrevedere pentru a vă prezenta problemele cu care se confruntă personalul din domeniu și propuneri de soluții pe termen scurt și mediu, fără impact financiar semnificativ asupra bugetului, măsuri de administrare mai eficientă a instituțiilor de învățământ superior și cercetare științifică, urmărind înlăturarea abuzurilor ce s-au perpetuat în ultimii 7 ani.

În aprecierea noastră, nivelul ridicat și impactul acestor abuzuri pun în pericol însăși funcționarea acestor instituții, la nivelul exigențelor acestui domeniu.

Subiectele pe care dorim să le punem în discuție se referă la:

ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

 1. Autonomia universitară – clarificarea limitelor în ceea ce privește încadrarea personalului didactic pe perioadă determinată (nu la plata cu ora), implicarea publică a M.E.C. în clarificarea acestei probleme pentru toate universitățile, la nivel centralizat;
 2. Contractul Colectiv de Muncă la nivel de grup de unități – clarificarea legalității semnării și înregistrării lui la M.M.J.S. – D.S. (nr. 716 din 10.07.2019). Solicităm M.E.C. denunțarea publică a nelegalității lui având în vedere că părțile semnatare nu corespund prevederilor legale (reprezentanții MEC, parte semnatară, nu pot fi asimilați reprezentanților universităților, chiar dacă acestea funcționează sub coordonarea acestuia). Pe cale de consecință rectorii celor 39 de universități și directorii celor 4 B.C.U. (biblioteci centrale universitare) din Anexa 2 nu recunosc obligativitatea conținutului acestui C.C.M. și nu îl aplică;
 3. Transparența promovării cadrelor didactice universitare – redactarea actelor normative necesare pentru ca toate înscrisurile doveditare din dosarele de concurs, din toate universitățile, care probează îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurile didactice din învățământul superior, de profesor și conferențiar universitar, să fie făcute publice, fără nicio excepție;
 4. Combaterea fenomenului angajărilor fictive – formarea unor echipe mixte de control M.E.C. – I.T.M. pentru a verifica numărul de ore zilnic însumat din toate contractele individuale de muncă ale cadrelor didactice și cercetătorilor, urmărind C.N.P. al acestora, pentru eliminarea angajaților fictivi și a muncii fictive, dar și a conflictelor de interese;
 5. Acordarea acelorași beneficii pentru toți copii salariaților universităților. Copii personalului nedidactic sunt discriminați față de angajații din categoria personal didactic (predare și auxiliar), cu privire la acordarea unor reduceri de taxe înscriere și cazare, în învățământul superior;
 6. Stabilirea unei metodologii și a unor criterii unice, centralizate, în privința acordării salariilor diferențiate și acordarea acestui drept inclusiv personalului nedidactic;
 7. Nominalizarea persoanelor în cadrul organismelor consultative, de etică, de acordare a titlurilor să fie condiționată de publicarea înscrisurilor doveditoare  privind îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurile didactice din învățământul superior.

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

 1. Transpunerea prin act normativ a Recomandării Comisiei din 11 martie 2005 cu privire la Carta Europeană a cercetătorului şi un cod de conduită pentru recrutarea cercetătorilor  (2005/251/CE),
 2. Aplicarea legii 153/2017 la nivelul tuturor INCD-urilor și efectuarea demersurilor pentru a elimina discriminările față de cercetătorii din Academia Română și corelarea  eficientă a salariilor cercetătorilor cu cele ale cadrelor didactice universitare,
 3. Încadrarea directorilor generali prin procedurile specifice funcționarilor publici, pentru maximum două mandate de 4 ani,
 4. Revocarea din funcție a tuturor directorilor generali care au împlinit vârsta de 65 de ani, declanșarea cu celeritate a concursurilor și asigurarea transparenței lor.
 5. Clarificarea fără echivoc a statulului legal de instituție publică a INCD-urilor,
 6. Clarificarea organizării și funcționării INCD prin texte normative care să cuprindă modalitățile de alegere a membrilor Consiliilor științifice, a atribuțiilor și responsabilităților acestora,
 7. Corectarea tuturor organigramelor INCD prin revenirea la conceptul de supremație a organismelor de conducere colectivă în fața persoanelor cu rol executiv, clarificarea componenței Comitetelor de direcție, a regulamentelor de funcționare și ale atribuțiilor acestora,
 8. Evaluarea INCD-urilor numai cu experți străini,
 9. Evaluarea propunerilor de proiecte cu cel puțin 2/3 experți străini,
 10. Numirea transparentă și cu maximă celeritate a membrilor Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării prin consultări cu partenerii sociali, organizații ale cercetătorilor, persoane publice implicate,

Cu deosebit respect și aleasă considerație          

Mugurel Popescu                                                                

Președinte al Federației Sindicale Hermes